AVÍS LEGAL


INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

Les presents disposicions regulen l’ús  del servei del portal d’Internet. L’empresa Magatzems i Distribucions Selva S.L (en endavant L’Empresa) com a responsable d’aquesta web, es compromet a processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb el requisits nacionals i europeus que regules la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

DADES DEL RESPONSABLE

Identitat:
MAGATZEMS I DISTRIBUCIONS SELVA S.L.
Nif/Cif:
B17409723
Direcció Postal:
Polígon Industrial Puigtió, parcel·la 11S 17412 Maçanet de la Selva (Girona).
Telèfon: 972.16.52.88
Correu Electrònic:
info@madisel.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regules l’ús (incloent el simple accés) de la pàgina web, inclosos els continguts i serveis posat a disposició en ella. Tota persona que accedeixi a la web, madisel.com (d’ara en endavant “usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment en el portal madisel.com.

DADES PERSONALS

Llegir Política de Privacitat.

COMPROMÍS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que, es compti amb l’autorització del legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del legítim titular.
 • La seva utilització per finalitat comercials o publicitaris.

En la utilització de la web madisel.com l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos i els drets de Magatzems i Distribucions Selva S.L. o de tercers o que pugui perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal madisel.com. O que impedeixi, el normal funcionament de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics  a Internet no són completament fiables i que, per tant, no es pot garantitzar la inexistència de malware o altres elements que puguin alterancions als sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari i en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que apliqui tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presencia d’aquests elements perjudicials.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per els usuaris a madisel.com poden ser emmagatzemades  en bases de dades automatitzades o no, la titularitat dels quals correspons a Magatzems i Distribucions Selva S.L., assumint aquesta, totes les mesures de seguretat d’índoles tècnica, organitzativa i de seguretat que garantissin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb allò establert en la normativa vigent en protecció de dades.

RECLAMACIONS

Madisel.com informa que es poden realitzar reclamacions a través de les següents vies:

 • Sol·licitant un full de reclamació.
 • Enviant un correu electrònic a info@madisel.com , indicant el seu nom i cognoms, producte/servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
 • Notificar la reclamació per correu postal dirigit a:

MAGATZEMS I DISTRIBUCIONS SELVA S.L.
Polígon Industrial Puigtió, parcel·la S11
17412 Maçanet de la Selva (Girona)

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, amb qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Magatzems i Distribucions Selva S.L. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat de Magatzems i Distribucions Selva S.L.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del la pàgina web,  contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els que España es part i les Lleis Espanyoles.

En cas de que u usuari o un tercer considerin  que s’ha produït una vulneració dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Magatzems i Distribucions Selva S.L, indicant:

 • Dades personals del interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent a l’interessat.
 • Senyalar els continguts protegits per els drets de Propietat Intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació  dels Dret de Propietat intel·lectual senyalats i la declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE

Magatzems i Distribucions Selva S.L. (madisel.com) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin succeir a causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis o continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent o fraudulent o contrari a aquest AVÍS LEGAL.
 • La falta de licitut, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició de l’usuari en la web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que es poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre madisel.com amb els usuaris es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als Tribunals de Girona.

L’avís Legal ha estat actualitzat el 25 de maig de 2018.


Magatzems i Distribucions Selva, s.l. Polígon Industrial Puigtió, s/n - 17412 Maçanet de la Selva (Girona) 972 16 52 88 info@madisel.com
Disseny web: ATMultimedia.com


Magatzems i Distribucions Selva, S.L. ha sido beneficiaria del FSE, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo, y gracias al que ha procedido a la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, apoyando la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España a través del fomento de la contratación (25/11/2019). Para ello ha contado con el apoyo del “Plan de Capacitación – PICE” de la Cámara de Comercio de GIRONA.